Завршни биланси 2018.

Штампа

Завршни биланс за 2018. годину

Биланс стања

Биланс прихода и расхода

Извештај о капиталним издацима и примањима

Извештај о новчаним токовима

Извештај о извршењу буџета